PlusTerveys Psykiatrikeskus nuorisopsykiatrian tiimi

PlusTerveys Psykiatrikeskus tarjoaa kokonaisvaltaista apua nuoren mielenterveyden hoitoon. Nuoren avuksi Psykiatrikeskuksesta löytyy ammattitaitoinen tiimi sekä erilaisiin tilanteisiin sopivat palvelut.

Nuorisopsykiatrinen hoitosuhde alkaa aina nuorisopsykiatrin arviolla. Nuorisopsykiatrin käynneillä selvitetään kokonaisvaltaisesti mistä on kysymys ja tehdään diagnostinen arvio sekä hoitosuunnitelma. Joskus arviointiin voi liittyä muutamia käyntejä myös psykologin vastaanotolla, jolloin psykologi arvioi parasta mahdollista hoitoa tai auttaa voimakkaan ahdistuksen tai muun akuutin tilanteen käsittelyssä (ns. tukikäynnit).

Arviointikäynnitkin ovat siinä mielessä hoidollisia, että oman tilanteen parempi ymmärtäminen monesti jo helpottaa pahaa oloa. Kattava arvio auttaa vaikuttavan hoitomuodon määrittämisessä.

1. Nuorisopsykiatrin arvio

Arvio käsittää yleensä 1 – 5 käyntikertaa, kestoltaan 45-60 minuuttia. Arvion yhteydessä laaditaan hoitosuunnitelma, keskustellaan hoitovaihtoehdoista ja tarvittaessa aloitetaan lääkehoito.

Tarvittaessa nuorisopsykiatri ohjaa nuoren kuntoutuspsykoterapiaan (KELA), nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoitoon tai muuhun tarpeenmukaiseen hoitoon. Mikäli lyhyt hoitojakso arvioidaan sopivaksi hoitomuodoksi, nuorisopsykiatri voi ohjata nuoren lyhytpsykoterapiaan tai psykologin hoitokäynneille tai arviointikäynneille, jotka toteutetaan sopimuspsykoterapeuttiemme ja psykologien luona. Psykoterapeuteillamme on erityinen koulutus lyhytpsykoterapiaan.

Käyntimaksu psykiatrin vastaanotolla on 185 €, kela-korvauksen jälkeen 158 €.

2. Lyhytpsykoterapia

Lievien- ja keskivaikeiden häiriöiden kohdalla riittävä hoito voi olla lyhytpsykoterapia, joka sisältää 20 tapaamista. Sopimuspsykoterapeuttimme tekevät ns. tunnefokusoitua psykodynaamista lyhytpsykoterapiaa, TFPP. Ensimmäiset 1- 2 tapaamista ovat kestoltaan 90 minuuttia, sen jälkeen 45 minuuttia.

Vanhempia tavataan kertaalleen lyhytpsykoterapian alussa ja tarvittaessa useammin, lisätapaamiset sovitaan erikseen psykoterapeutin kanssa.

Terapian päätyttyä psykoterapeutti antaa terapian toteutumisesta palautteen nuoren arvion tehneelle nuorisopsykiatrille. Tarvittaessa voidaan järjestää myös loppuneuvottelu, jossa mukana ovat nuori, vanhemmat (vanhempi), psykoterapeutti ja arvion tehnyt nuorisopsykiatri.

Suosittelemme lyhytpsykoterapian seurantakäyntiä nuorisopsykiatrin vastaanotolla n. 6 kk kuluttua terapian päättymisestä. Seurantakäynnillä arvioidaan, oliko lyhytpsykoterapia riittävä hoito ja laaditaan tarvittaessa uusi hoitosuunnitelma.

Käyntimaksu psykoterapeutin vastaanotolla on 130 €  / 45 min
Yhteistapaamisen kumpikin ammattiryhmä laskuttaa oman taksansa mukaisesti.

3. Psykologin arvioivat tukikäynnit, hoidolliset käynnit ja IPT

Psykologin tukikäynnit voivat toteutua nuoren yksilökäynteinä, vanhempien ja nuoren tapaamisina ja/tai vanhempien tapaamisina. Tukikäyntien tavoitteena voi olla esimerkiksi vakauttaa nuoren tilannetta, helpottaa nuoren oireita, saada lisäymmärrystä nuoren oireita ylläpitävistä tekijöistä tai tukea vanhempia nuoren kriisissä. Käyntimäärä sovitaan yhdessä nuorisopsykiatrin kanssa.

Psykologin vastaanotolla voidaan toteuttaa myös masennuksen hoitoon suunnattu IPT-terapia, jossa keskitytään nuoren elämässä tapahtuneisiin suuriin muutoksiin, lähisuhteiden ongelmiin, yksinäisyyteen tai läheisen menetykseen liittyvään suruun. Psykologi antaa tukikäyntien tai IPT-jakson jälkeen palautteen nuoren arvion tehneelle nuorisopsykiatrille.

Suosittelemme psykologin tapaamisten tai IPT-jakson jälkeen seurantakäyntiä nuorisopsykiatrin vastaanotolla n. 6 kk kuluttua terapian päättymisestä. Seurantakäynnillä arvioidaan, oliko toteutunut hoito riittävä ja laaditaan tarvittaessa uusi hoitosuunnitelma.

Käyntimaksu psykologin vastaanotolla on 130 €.

Tarkemmin erilaisista terapiamuodoista ja tiimiin kuuluvista ammattilaisista:

Tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia (TFPP)

Psykoterapiamalli perustuu nuoren psyykkisen oireilun taustalla olevan mielensisäisen problematiikan tunnistamiseen ja työstämiseen. Oireilun syynä ajatellaan olevan elämäntilanteissa heränneitä vaikeita ja ristiriitaisia tunteita, joita nuori yksin ei pysty tunnistamaan tai ei tiedä miten tulla toimeen niiden kanssa. Vaikeat tunteet vaikeuttavat yleensä myös ihmissuhteita.

Psykoterapiamallissa tehdään perusteellinen alkuarviointi, jossa yhteistyössä löydetään ja määritellään hoidolle fokus – juuri tuo pahan olon alta löytyvä mielen sisältö. Tunnefokusoituun lyhytpsykoterapiaan perehtynyt psykoterapeutti auttaa nuorta tunnistamaan ja käsittelemään tunteitaan ja ymmärtämään, miten ne ovat vaikuttaneet hänen kokemiseensa ja toimintaansa. Ymmärrys oman mielen toimintaan lisääntyy. Samalla löytyy mahdollisuus uudenlaiseen kokemiseen ja uusiin toimintamalleihin. Nuoruusiän kehityksen etenemisen esteenä ollut lukko pyritään avaamaan.

Lyhytpsykoterapiajakso on kestoltaan 16 – 20 tuntia. Lisäksi suositellaan vähintään yhtä vanhempain tapaamista, tarpeen mukaan tapaamisia voi olla enemmänkin.

Interpersonaalinen terapia nuorille (IPT-N)

Interpersonaalinen terapia on masennuksen fokusoitu hoitomalli. IPT on vaiheittain etenevä masennuksen hoitomalli, jossa keskitytään nuoren elämäntapahtumiin ja ihmissuhteisiin. Terapiajakso sisältää 12-16 tapaamista terapeutin kanssa. Yhdessä vanhempien kanssa työskentelystä sovitaan erikseen, mutta lähtökohtaisesti se on useimmiten hyödyllistä hoitojaksolla.

IPT:ssä tavoitteena on auttaa nuorta löytämään keinoja käsitellä ihmissuhteisiin liittyviä haasteita ja tätä kautta saamaan helpotusta masennusoireisiin. Ihmissuhteisiin liittyvät vaikeudet voivat liittyä nuoren elämässä tapahtuneisiin muutoksiin (kuten koulun tai asuinpaikan vaihtuminen, vanhempien ero, oma sairastuminen), ristiriitoihin tärkeissä ihmissuhteissa, sosiaaliseen eristäytyneisyyteen tai yksinäisyyteen, tai läheisen kuolemaan liittyvään suruun.

IPT:n avulla nuorta autetaan ymmärtämään elämäntilanteiden ja masennusoireiden välisiä yhteyksiä ja ratkaisemaan läheisiin ihmissuhteisiin liittyviä ongelmia. Nuorta tuetaan kehittämään ihmissuhdetaitoja sekä harjoitellaan keinoja selviytyä stressitilanteista.

Psykoterapia

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiaa toteutetaan joko lyhytpsykoterapiana tai useamman vuoden kestävänä psykoterapiana. Psykoterapiassa asioita työstetään keskustelemalla. Tarvittaessa voidaan käyttää erilaisia oireita tuottavien toimintatapojen tunnistamista ja muuttamista helpottavia harjoitteita.

Eri psykoterapiasuuntauksia on useita ja ne poikkeavat taustateoriansa ja lähestymistapansa suhteen. Psykoterapia on tutkitusti tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa. Erityisesti lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyshäiriössä psykoterapia on keskeinen hoitomuoto. Psykoterapian vaikuttavuudessa keskeistä on sekä psykoterapiassa käytetyt menetelmät että yhteistyösuhteen sujuvuus psykoterapeutin kanssa.

Psykiatri

Psykiatri on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja tämän jälkeen erikoistunut joko yhteen tai useampaan psykiatrian alaan: Lasten, nuoriso-, aikuis- vanhus-, päihde-, ja/tai oikeuspsykiatriaan. Psykiatri tekee psyykkisen voinnin arvioita, voi antaa diagnoosin ja koostaa tarvittaessa moniammatillisen työryhmän tutkimustulokset ja suosittelee hoitotoimia tältä pohjalta. Psykiatri arvioi toimintakykyä ja voi tarvittaessa kirjoittaa sairaslomaa ja tehdä lääkemääräyksiä. Vastuu hoidon suunnittelusta, lääkehoidoista ja hoidon toteutuksen seurannasta on aina viime kädessä psykiatrilla. PlusTerveys Psykiatrikeskuksen nuorisopsykiatreilla on myös psykoterapiakoulutus peruskoulutuksensa lisäksi.

Nuorisopsykiatrin vastaanottoa Psykiatrikeskuksessa pitävät:

Minna Nikula
Eija Repo
Pia Viik

Psykologi

Psykologin on suorittanut yliopistolla maisterin tutkinnon pääaineenaan psykologia. Psykologi on ihmisen mielen ja käyttäytymisen asiantuntija. Psykologin asiantuntijuuteen sisältyy kehityspsykologisten tekijöiden tunteminen.

Psykologi voi tehdä sekä arvioivia käyntejä että alkuvaiheen hoidollisia käyntejä esim. voimakkaan ahdistuksen säätelemiseksi. Psykologi voi toteuttaa eri mittaisia hoidollisia käyntijaksoja. Psykologi voi tavata myös nuoren koko perhettä tai vanhempia erikseen.

Psykologina meillä toimii:

Viivi Mondolin

Psykoterapeutti

Psykoterapeutti on terveydenhuollon ammattinimike psykoterapeuttisia hoitoja antavalle henkilölle. Nimikettä saa käyttää henkilö, joka on käynyt erityisen koulutuksen ja sen myötä saanut siihen oikeuden Valviralta. Psykoterapeutit ovat usein pohjakoulutukseltaan psykologeja, psykiatreja tai sairaanhoitajia, jonka lisäksi he ovat käyneet psykoterapeuttikoulutuksen. Psykoterapeutin ammattinimike on suojattu, mutta terapeutti nimikettä saa käyttää kuka tahansa ilman erityistä koulutusta. Varsinaiseen psykoterapiaan tulee siis hakeutua vain sellaisille henkilöille, jotka ovat laillistettuja psykoterapeutteja. Tiedon voi tarkastaa julkiterhikki –palvelusta.

Psykiatrikeskuksen nuorisopsykiatreilla sekä monilla psykiatreilla on myös psykoterapeutin koulutus. Sopimuspsykoterapeutteinamme toimivat Miia Heikkinen, Aki Kauranen ja Leena Kauranen.

Ajankohtaista