Tämä ohje sisältää PlusTerveys Oy Omavalvontaohjelmaa koskevan ohjeistuksen ulkoisilla verkkosivuilla julkaistavaksi. Sisäisillä verkkosivuilla on tarkennettuja ohjeita PlusTerveys Oy henkilökunnan käyttöön. 

Sovellettava säädös: 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023 14.4.2023

Yksityisiä terveyspalveluja tuottavat yhtiöt:

YhtiöY-tunnus
PlusTerveys Oy0224239-6
PlusTerveys hammaslääkärit Oy2630918-8
PlusTerveys hammasklinikat Oy3265145-7
PlusTerveys lääkärit Oy0361675-9
Hammassirkku Oy3308472-2
Tempodent Oy3308776-3
Hammasklinikka Rytivaara Oy3308205-7

PlusTerveys Oy:n ja yksityisiä hammashuollon palveluja tuottavien yhtiöiden terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja on PlusTerveys Oy:n lääketieteellinen johtaja. Lääkäritoiminnasta, psykoterapiakeskuksista sekä fysioterapiasta vastaava johtaja on PlusTerveys Oy:n hallinnon ylilääkäri. 

Terveydenhuollon palveluista vastaavat johtajat:

Terveydenhuoltopalvelut:
Pertti Patinen, dosentti, laillistettu erikoishammaslääkäri
puhelin 041 7314081
[email protected]

Lääkäri- ja fysioterapiapalvelut:      
Heli Paatero, psykiatrian erikoislääkäri, laillistettu erikoislääkäri
puhelin 041 7321102
[email protected]

Osoite:
PlusTerveys Oy, Malmin asematie 6, 00700 Helsinki

Toimipaikkojen osoite- ja yhteystiedot löytyvät PlusTerveyden verkkosivuilta.

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Tämä omavalvontaohjelma ja omavalvontasuunnitelmien tiivistelmä kuvaavat toimintaa kaikissa PlusTerveyden toimipaikoissa.

Tehtävien lainmukainen hoitaminen:

Tuottamamme palvelut täyttävät kulloinkin voimassa olevien lakien ja viranomaismääräysten asettamat vaatimukset. Lainmukaisuuden toteutumisen seurantaa toteutetaan omavalvonnan, palvelujen tilaajien, viranomaisvalvonnan ja muiden sidosryhmien kautta saadun palautteen perusteella. 

Sopimusten noudattaminen:

PlusTerveyden yksityisissä terveyspalveluissa on yksityisasiakkaiden rinnalla useita sopimuskuppaneita, kuten työterveysasiakkaat, työpaikkahammashuollon asiakkaat, vakuutusyhtiöt ja julkisen terveydenhuollon yksiköt. Julkisia terveydenhuollon palveluja koskeva palvelutuotanto tapahtuu pääsääntöisesti julkisten hankintojen kautta kilpailutettujen sopimusten nojalla.

Sopimuskauden aikana tapahtuvassa sopimusten noudattamisen seurannassa PlusTerveyden omavalvonnan työkalut kattavat alan sopimuksissa tyypillisesti määritellyt vaatimukset. Sopimuskauden aikana sopimusten noudattamisen seuranta tapahtuu ensisijaisesti kunkin toimintayksikön vastuuhenkilöstön toimesta. Lisäksi käymme sopimuskumppaneidemme kanssa säännöllisiä yhteistyöpalavereita ja toimitamme heille toimintaa koskevia seurantatietoja ja raportteja. 

PlusTerveydessä toimivat ammatinharjoittajat ja alihankkijat sitoutuvat sopimuksellisesti osaltaan noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja PlusTerveyden toimintakäytäntöjä. 

Palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus, laatu ja yhdenvertaisuus:

PlusTerveys tuottaa terveyspalveluita valtakunnallisesti Helsingin kaupungissa, kaikilla hyvinvointialueilla, sekä niiden muodostamilla yhteistoiminta-alueilla. Palveluverkostomme ja palvelumme on kehitetty täydentämään julkisten toimijoiden omaa palveluntuotantoa. 

Jatkossa tavoitteemme on täydentää järjestämisvastuussa olevien hyvinvointialueiden palvelutuotantokapasiteettia niillä osa-alueilla, joilla on tarvetta ja kysyntää. Käymme aktiivisesti keskustelua hankintayksiköiden kanssa, osallistumme tarjouskilpailuihin ja tarjoamme palveluitamme suorahankintoina. Sopimuksissa sovitaan tarkemmat ehdot kunkin palvelun saatavuudesta sopimuskauden aikana. 

Palvelujen saatavuuden tukemiseksi painopisteemme on henkilöstön osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä, sekä henkilöstön rekrytoinnissa. 

Terveydenhuollon jatkuvuuden ja palvelujen saatavuuden kannalta on tärkeää, että palveluyksikkömme huomioivat kokonaisvaltaisesti erilaisten asiakkaidemme tuen tarpeen. Palveluiden jatkuvuuden kannalta henkilöstön pieni vaihtuvuus on keskeistä. 

Sopimuskumppanimme kilpailuttavat palveluitaan ajoittain. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että kilpailutusten ehdot ja kriteerit olisivat sellaisia, että pystymme palveluntuottajana vastaamaan pitkäjänteisesti samojen asiakkaiden hoidosta. Pidämme sopimuskumppaniemme markkinavuoropuheluja tärkeänä. 

Toimipisteidemme kiinteistöissä on olemassa ajantasaiset pelastussuunnitelmat. PlusTerveydellä on olemassa konsernitasoinen valmiussuunnitelma häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle. 

PlusTerveyden tuottamien terveyspalvelujen turvallisuus koostuu potilasturvallisuudesta, työturvallisuudesta ja työsuojelusta, sekä tietosuojasta, tietoturvallisuudesta ja fyysisestä turvallisuudesta. 

Potilasturvallisuuteen liittyy kiinteästi henkilöstön hyvä perehdytys, jossa käydään läpi laiteturvallisuus, lääketurvallisuus ja säteilyturvallisuus. Toimenpiteiden jälkeen potilaiden seuranta suoritetaan kontrollikäynneillä, soittamalla sekä myös säännöllisin kyselyin, joiden avulla varmistetaan potilaan hyvän toipumisen eteneminen. 

Työturvallisuus ja työsuojelu ovat osa työhyvinvoinnin johtamista. Asiakkaiden ja henkilöstön palo- ja pelastusturvallisuus taataan ajantasaisella pelastus- ja valmiussuunnittelulla, sekä henkilöstön osaamisen turvaamisella. Henkilöstölle järjestetään toimipisteissä turvallisuuskävelyjä, joiden yhteydessä varmistetaan oikeiden toimintojen suorittaminen hätätilanteissa. Työsuojeluorganisaatio jakautuu paikalliseen, alueelliseen ja toimialatasoon. Työn vaarojen ja riskien arviointi on vuosittaista omavalvontaa, jonka tavoitteena on tapaturmien ja vaaratilanteiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy, korjaavien toimenpiteiden suunnittelu toteutus, sekä työhyvinvoinnin tukeminen.

Tietoturvallisuus on osa laadunhallinnan kokonaisuutta. Tietoturvallisuuteen ja –suojaan liittyvät periaatteet, organisointi, vastuut ja tavoitteet on kuvattu tarkemmin yhtiön sisäisillä verkkosivuilla. Tietosuojasitoumus on osa jokaisen PlusTerveydessä työskentelevän työsopimusta tai ammatinharjoittamissopimusta. 

Vastuu laadun toteutumisesta on jokaisella työntekijällä. Systemaattinen laadunhallinta on PlusTerveyden johtamis- ja toimintajärjestelmän keskiössä, ja se täyttää asiakas-, ympäristö- ja lainsäädäntövaatimukset. Jokaisen toimipisteen ja toimintayksikön johtaja vastaa siitä, että toiminta toteutuu laadukkaasti lakien, säädösten, ohjeistusten ja viranomaismääräysten mukaan. Laadun mittaaminen ja kehittämistä teemme jatkuvasti. Sekä potilaamme ja ammattilaisemme vastaavat kyselyihin. Poimimme myös potilasdatasta mittareita vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden arvioimiseksi. Julkaisemme laatumittareiden tuloksia julkisilla verkkosivuillamme 2024 alkaen. 

Palvelujen yhdenvertaisuuden varmistaminen on jokaisen työntekijämme ja ammatinharjoittajan vastuulla. Toimintaperiaatteisiimme kuuluu kaikkien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Kunnioitamme asiakkaidemme erilaisuutta ikään, sukupuoleen, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, poliittiseen mielipiteeseen ja muihin henkilöön liittyviin syihin katsomatta. Asiakkaiden tutkimukset ja hoito toteutetaan hänen yksilöllisistä tarpeista lähtien. 

Otamme perehdytyksessä ja täydennyskoulutuksessa huomioon yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat. Kartoitamme yhdenvertaisuuden toteutumista osana vuosittaista henkilöstökyselyä. Seuraamme myös asiakkailta kerättyä palautetta ja pyrimme tunnistamaan yhdenvertaisuuteen liittyviä kehityskohteita. 

Havaittujen puutteellisuuksien korjaaminen

Verkkosivujemme kautta keräämme kehittämillämme työkaluilla kaikki potilasturvallisuuteen, tietosuojaan ja –turvaan, sekä työturvallisuuteen liittyvät poikkeamailmoitukset. Poikkeamia ovat sekä todetut vaaratapahtumat että havaitut läheltä piti –tilanteet. Henkilöstöä kannustetaan aktiivisesti tekemään turvallisuushavaintoja ja raportoimaan niistä matalalla kynnyksellä. Vakavat poikkeamat tulevat heti johdon tietoon, jotta korjaavat toimenpiteet voidaan tarvittaessa käynnistää välittömästi. Ilmoitusaktiivisuutta ja poikkeamien perusteella tehtyjä toimenpiteitä seurataan. Myös potilaat ja omaiset voivat tehdä poikkeamailmoituksia. 

Seurantaan perustuvien havaintojen ja niiden perusteella tehtävien toimenpiteiden julkaiseminen

Plusterveyden tuottamien terveyspalvelujen omavalvontaohjelma julkaistaan www.plusterveys.fi sivustolla. Verkkosivuilla julkaistaan myös säännöllisesti tietoa omavalvonnan seurannasta ja toimenpiteistä sekä kliinisen hoidon laatua koskevien mittareiden tuloksia. Julkaisemme vuosittain yhtiön toimintakertomuksen ja 2026 alkaen vastuullisuusraportin, joissa kuvaamme vuoden tärkeimmät laadun ja potilasturvallisuuden kehittämistoimenpiteet. 

PÄIVITETTY 29.12.2023 / Pertti Patinen

Tarjouksia ja ajankohtaista