Användarvillkor för PlusTerveys Oy-koncernens webbplats

Genom att besöka denna webbplats förbinder du dig att iaktta nedanstående användarvillkor. Använd inte webbplatsen, om du inte godkänner användarvillkoren. Dessa användarvillkor tillämpas på PlusTerveys Oy-koncernens webbplatser och på webbplatserna för de bolag som hör till PlusTerveys Oy-koncernen (senare PlusHälsa). Det kan även finnas separata tjänstespecifika villkor på PlusHälsas webbplatser, varvid dessa allmänna villkor tillämpas sekundärt.

Användning av webbplatsen

Webbplatsens huvudsakliga tjänsteleverantör är PlusTerveys Oy, FO-nummer 0224239-6, Malms stationsväg 6, 00700 Helsingfors.

PlusTerveys tillåter granskning och nedladdning av material som finns på webbplatsen endast för personligt och icke-kommersiellt bruk under förutsättning att användaren bevarar alla upphovsrättsuppgifter för det ursprungliga materialet och övriga äganderättsuppgifter på alla kopior som användaren tar av materialen. Materialet på denna webbplats får inte på något sätt modifieras, kopieras eller visas, presenteras eller delas offentligt eller på annat sätt användas i offentligt eller kommersiellt syfte utan föregående skriftligt tillstånd från PlusTerveys. Användningen av material från denna webbplats till vilket ändamål som helst på andra webbplatser eller i en nätansluten databehandlingsmiljö är förbjuden.

Rättigheterna, inklusive upphovsrättigheterna, till materialet på denna webbplats innehas av PlusTerveys. PlusTerveys firmanamn och logotyp är PlusHälsa-koncernens skyddade affärssignum och varumärken. PlusTerveys logo får inte användas på en webbplats utan PlusHälsas samtycke.

Användningen av pressmeddelanden, avtalsvillkor, prislistor och andra dokument som är avsedda för offentligt bruk för offentlig informationsförmedling är tillåten förutsatt att informationskällan nämns vid användningen.

PlusTerveys har rätt att när som helst utan föregående varsel och av vilken anledning som helst göra ändringar i webbplatsens användarvillkor, utseende, innehåll, tillgänglighet och tjänster eller andra egenskaper på webbplatsen eller lägga ner tjänsten. PlusTerveys har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten medan underhålls- och uppdateringsåtgärder pågår.

Ansvar

PlusTerveys ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av användningen av dessa sidor eller användningen av elektroniska tjänster eller förhinder i användningen eller skada som anknyter till dessa. PlusTerveys kan inte garantera att webbsidorna fungerar utan avbrott eller felfritt. Den elektroniska information som publiceras på PlusHälsas webbplats har endast producerats i informationssyfte utan förbindelse, såvida inget annat separat och uttryckligen har överenskommits.

PlusTerveys ansvarar inte för material som producerats eller publicerats av tredje part till vilket det finns en eventuell länk från denna webbplats.

Användaren ansvarar för riktigheten hos de uppgifter han eller hon förmedlar via webbplatsen och för att uppgifterna kommer fram. Användaren försäkrar och ansvarar för att han eller hon inte skickar lagstridigt eller osakligt material till webbplatsen. Användaren ska med alla rimliga till buds stående medel försäkra sig om att materialet som skickats inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

Tidsbokning på nätet

Tidsbokningsmöjligheten som bolaget erbjuder på sin webbplats är avsedd för bokning av mottagningstider endast direkt och omedelbart mellan kunden och bolaget. Förmedling, spridning eller motsvarande vidarebefordring av tredje part av alla slags uppgifter på bolagets webbsida för tidsbokning för ovan nämnda syfte är förbjudet. Det är till exempel förbjudet att förmedla information om lediga mottagningstider. Maskinell eller automatiserad sökning av de tjänster som erbjuds i tidsbokningen är förbjuden.

Personuppgifter

PlusTerveys behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och försäkringsbolagslagen och ser till att integritetsskyddet och försäkringshemligheten efterlevs i behandlingen av personuppgifter. Användaruppgifter som samlats in i tjänsterna som kräver registrering är en del av bolagets kundregister och de används endast till det ändamål som fastställts i registret. Uppgifterna fås av den registrerade eller av den registrerades företrädare, från offentliga register som upprätthålls av myndigheter samt från kreditupplysnings- och kundstörningsregistren. PlusTerveys sparar meddelanden för att försäkra sig om meddelandets innehåll, om servicehändelsen så kräver. Försäkringshemligheten begränsar PlusTerveys från att utlämna uppgifter till utomstående förutom med samtycke från den person som uppgifterna gäller eller i de fall tillämplig lag så förutsätter. PlusTerveys har en registerbeskrivning i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

PlusTerveys kan samla in, behandla och analysera uppgifter om webbplatsens användning, trafik, händelser och om andra statistiska uppgifter som rör webbplatsen. Bolaget kan även skaffa dylika uppgifter från tillförlitliga tredje parter. En enskild person kan inte identifieras av sådan information.

E-post

Sekretessen för e-postmeddelanden som sänds i ett öppet datanät kan inte garanteras. Användarna ska undvika att sända personuppgifter eller konfidentiella meddelanden till bolaget per e-post. Bolaget är inte skyldigt att genomföra uppdrag eller serviceförfrågningar som kommit via ett öppet e-postmeddelande. PlusTerveys har rätt att på användarens begäran per e-post leverera uppgifter till en e-postadress som användaren angett. PlusTerveys svarar inte för några direkta eller indirekta skador som orsakats på grund av meddelanden som skickats i ett öppet datanät.

Tillämplig lag

På dessa villkor samt på eventuella tvistemål som beror på PlusTerveys’ webbplats eller webbplatsens innehåll tillämpas Finlands lag. Eventuella meningsskiljaktigheter behandlas i Helsingfors tingsrätt.

Användning av kakor

På PlusTerveys webbplatser används kakor (cookies). Kakor är data som beskriver webbtjänstens användning och som sparas på användarens dator. Med hjälp av kakorna kan vi utveckla våra webbplatser och försäkra oss om att de allt bättre svarar mot webbplatsanvändarnas behov. Kakorna gör att webbtjänsten kommer ihåg de innehåll som kunden har läst och kan erbjuda tilläggsinformation i anknytning till dessa.

Med hjälp av kakor kan bl.a. följande uppgifter sparas: användarens IP-adress, besökets klockslag, besökta sidor, använd webbläsartyp (t.ex. Internet Explorer, Firefox), webbadressen och servern från vilken användaren har kommit till webbplatsen.

Användarna kan inte identifieras utifrån användningen av kakor och personuppgifter sparas inte. En kaka påverkar inte datasäkerheten och den kan inte sprida virus eller sabotageprogram.

Kakans information om besökta webbplatser kan användas för att rikta marknadsföring. Med hjälp av informationen kan besökaren se annonser på reklamwebbplatser som är aktuella och viktiga för den som besökt webbplatsen. All reklam grundar sig inte på användningen av kakor, reklam visas även annars på reklamsidor.

Om du inte vill att kakor sparas på din dator, kan du blockera användningen av kakor. Du kan göra det genom att ändra inställningarna för din webbläsare, t.ex. under Sekretess. Det går att aktivera kakorna på nytt när som helst. Användningen av kakor är nödvändig för tidsbokningen på nätet. Användningen av analys- och reklamkakor går att blockera via länken på sidan Kakprinciper.